Alternatif Çevre Mühendisliği Atölyeleri Nedir?

Alternatif Çevre Mühendisliği Atölyeleri Nedir?

Çevreci Etkinlikler olarak giderek artan çevre sorunlarına karşı sadece bireysel olarak değil, mesleki anlamda da çözümler üretilmesi gerektiği düşünüp elimizden geldiğince de bu alanda çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bunlardan biri olan ve Aralık 2014’te ilkini yaptığımız Alternatif Çevre Mühendisliği Atölyeleri üzerine Kurucumuz Emrah Kurum ile EKOIQ Dergisi’nin Şubat 2015 sayısında gerçekleştirilen röportaj:

Çevre İçin İyi Bir “Alternatif”

Çevre konusunda yaşanan sorunların birey, öğrenci ve iş dünyası arasındaki köprülerin daha da güçlendirilerek çözülebileceğinden yola çıkan Çevreci Etkinlikler, “Alternatif Çevre Mühendisliği Atölyeleri”ni başlattı. Çevre mühendisliği başta olmak üzere mimarlık, endüstri mühendisliği, Güzel Sanatlar gibi farklı disiplinlerde okuyan öğrencileri hedeflediklerini belirten Çevreci Etkinlikler Kurucusu Emrah Kurum ile programın detaylarını konuştuk…

 “Alternatif Çevre Mühendisliği Atölyeleri”ni düzenlemenizin çıkış nok­tasını anlatır mısınız?

Türkiye’nin ilk çevre etkinlikleri sitesi olan Çevreci Etkinlikler, çevre konusun­da yaşanan sorunların birey, öğrenci ve iş dünyası arasındaki köprülerin görece daha da güçlendirilerek çözülebileceği gö­rüşüne sahip. Alternatif Çevre Mühendisli­ği Atölyeleri de bunun bir parçası. Hayata geçen her proje, öncelikle proje ekibinin bilgi birikimi doğrultusunda ortaya çıkar. Ben de dahil olmak üzere Çevreci Etkinlikler ekibinin büyük bir çoğunluğu, çevre mühendisi veya çevre mühendisliği öğrencisi. Bundan dolayı önceliğimiz, Çevre Mühendisliği öğrencileri oldu ancak özel­likle Mimarlık, Endüstri Mühendisliği öğ­rencileri ile Güzel Sanatlar Fakültesi öğ­rencilerine yönelik de projelerin kurgusu üzerinde de çalışıyoruz.

Giderek artan çevre sorunlarına karşı sadece bireysel olarak değil, mesleki anlamda da çözümler üretilmesi gerek­tiği üzerinde duruyorsunuz. Öte yandan farklı meslek gruplarıyla olan etkileşi­min de öneminden söz ediyorsunuz. Bu doğrultuda neler yapmayı planlıyorsu­nuz?

Çevre konusundaki aktivist duruşumuzu, çözüm üretme isteğimizi düşündüğümüz zaman ilk aklımıza gelen, bu fikirlerimizi çevre konusunda birbirinden değerli işler yapan STK’lar bünyesinde hayata geçir­mek oluyor. Ki bu, birçoğumuzun bireysel olarak yaptığı, yapmaya çalıştığı bir şey. Fakat bize göre çevre konusunda çözüm üretirken geliştirmemiz gereken bir diğer alan, bireysel olarak yaptıklarımıza ek ola­rak bu duyarlılığımızı profesyonel olarak yaptığımız işlerde de hayata geçirebilece­ğimiz gerçekliğini sorgulamak.

“Peki, bunu kendi etki alanımızda nasıl daha etkin yapabiliriz?”

sorusu ise Alter­natif Çevre Mühendisliği Atölyeleri pro­jemizi hayata geçirmemizi sağladı. Çevre konusunda mesleki olarak bir çözüm üre­tilmesini istiyorsak, ortalama dört yıllık eğitimleri sonrasında iş dünyasında yerini alacak olan öğrenci arkadaşlarımız bu­nun önemli ve değerli bir parçası. Çünkü mevcut eğitim süreçlerimizde o ya da bu sebepten dolayı teorik olarak aktarılan bil­gileri biz mezun olduğumuzda nasıl kulla­nacağız sorusu, kafalarımızı meşgul eden kritik bir soru. Bu soruya iş dünyasının deneyimli uzmanlarının katılımıyla öğren­ci arkadaşlarımızla birlikte yanıt bulmaya çalışıyoruz. Öncelikli öğrenci grubumuz ise Çevre Mühendisliği öğrencileri.

Çevre mühendisliği eğitimimiz sırasında maden mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, kim­ya mühendisliği, mikrobiyoloji gibi farklı meslek alanla­rından da dersler aldık, alıyoruz. Bundan dolayı da farklı disiplinlerle olan etkile­şimlerimiz diğer meslek gruplarına göre görece daha güçlü. Sürdürülebilirlik kav­ramı özelinde düşündüğümüzde ise çevre, ekonomi ve toplumsal faydanın bir arada düşünülmesi de önemli bir disiplinlerarası etkileşime ihtiyaç duyuyor. Çevre mühen­disleri, kaynaklarımızın etkin bir şekilde kaynağından çıkarılması, üretilmesi, kay­nakların üretim tesislerinde etkin şekilde değerlendirilmesini, bunun sonucunda olası negatif etkilerin minimize edilmesin­de de yer aldıkları için aslında işin “mut­fak kısmı”na da hakimler ve bu da diğer önemli bir nokta bize göre. Bundan dola­yı çevre mühendislerinin sürdürülebilirlik temelli işlerde aktif rol alması gerektiğini düşünüyoruz. Burada yapmaya çalıştığı­mız şey, bir Çevre Mühendisliği öğrenci­sinin mesleki hayata atılmadan önce kar­şılaşabileceği sorunları dile getirmek, bu sorunların üstesinden nasıl gelebileceğini anlatmak ve bu sorunlara kendi kurum­ları bünyesinde çözüm getiren uzman kişileri, öğrencilerle bir araya getirerek deneyim paylaşımını sağlamak.

Ana hatlarıyla programın içeriğinden de bahseder misiniz? Atölye çalışmala­rınız ne kadar sürecek, konu başlıkla­rınız neler?

Yaklaşık üç yıl olarak planladığımız “Alter­natif Çevre Mühendisliği Atölyeleri” prog­ramımızın 20 konu başlığı var. Bu konu başlıklarını da mesleğinde ilk adımı atacak öğrencinin çözüm üretmedeki motivasyu­nunu kaybetmemesi ve görece daha kolay ilerlemesi için üç kategoride sunuyoruz. Öncelikle değişimin hayata geçirileceği iş­letmelerde işleyen bir süreç olacak ve bunu tümüyle değiştirmek çok zor. Bunun için öncelikle “mevcut sürecin iyileştirilmesi” kategorimiz var. Sonra ise aslında mevcut süreci iyileştirmenin de çevresel etkiyi mi­nimize etmekte sınırlı kaldığı gerçeği su yüzüne çıkıyor. Bundan dolayı da ikinci kategorimiz de “süreçlerin baştan tasar­lanması”. Bu her iki kategorideki fikirleri ileride kurumlarında gündeme getirecek olan şimdinin öğrencilerinin, kurumlarında şu tepkiyle karşılaşması kaçınılmazdır: “İyi güzel fakat bunu kurumumuz bünyesinde hayata geçirmek için gerekli finans kaynağı ve bilgi/deneyim kaynaklarına nasıl erişe­ceğiz?” İşte bu noktada da “finansa erişim ve bilgiye erişim” kategorimizle öğrenci arkadaşlarımızla deneyim paylaşılmasını hedefliyoruz.

Atölyelerimizin ilki Ekonerji’nin spon­sorluğu, Yazane Coworking Space’in ev sahipliğinde 27 Aralık 2014 Cumartesi günü “Gıda Sektöründe Temiz Üretim” konusuyla Yıldız Holding Çevre ve Enerji Müdürü Ahmet Burak Başpınar‘ın katılı­mıyla gerçekleşti. Atölyelerimizin ikincisi ise üniversitelerin ara tatil olması, bahar dönemlerinin başlamasından dolayı Şubat sonu-Mart başı gibi planladığımız “Süre­cin Baştan Tasarlanması” kategorimizde­ki uzman deneyimi paylaşımı ve Nisan ayında da “Finansa Erişim ve Bilgiye Erişim” kategorimizdeki uzman deneyimi paylaşımıyla devam edecek.

Son olarak eklemek, vurgulamak istedik­leriniz nelerdir?

Çevreci Etkinlikler 11 Mart 2013’te haya­ta geçirilen bir yeşil girişim, amacı ise çevre konusunda umut ve çözüm öneri­si barındıran projeleri hayata geçirmek. Alternatif Çevre Mühendisliği Atölyeleri de dahil olmak üzere birçok projemizi iş çıkışlarında bu konulara gönül veren dostlarımızla birlikte hayata geçiriyoruz. Örneğin, kendisi de bir sosyal girişimci olan IPEC Turkey’den dostumuz Doğu­kan Doğan, iş çıkışlarındaki bu buluşma­larımıza çok uzun süredir ofisinde bizleri ağırlayarak ve kendisi de projelerimizde yer alarak bizlere destek veriyor. Çevreci Etkinlikler olarak, “Aklımda bir projem var bunu birlikte hayata geçirebilir miyiz; bir projem yok fakat mevcut projeleriniz­de yer almak isterim veya projelerde yer alacak vaktim yok fakat bilgi birikimimle/ uzmanlığımla size yardım etmek isterim” diyen herkesin mailini bekleriz: emrahkurum@cevrecietkinlikler.com

Danışma Kurulunda Değerli İsimler Var

Alternatif Çevre Mühendisliği Atölyesi, Ekoenerji’nin sponsorluk desteğiyle Yazane Coworking Space’in ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Projenin danışma kurulunda da alanında uzman değerli isimler bulunuyor: Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, EKOIQ Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru, Ekonerji Genel Müdürü Erdem Mersin, EPEA Çevre Koruma Teşvik Ajansı Türkiye Eş Direktörü Prof. Dr. Hulusi Barlas, Change.org Direktörü ve Good4Trust. org Kurucusu Uygar Özesmi… Çevreci Etkinlikler olarak hedeflerinin sadece İstanbul’daki öğrenciler olmadığını dile getiren Emrah Kurum, söz konusu projeyi ve bundan sonraki çalışmalarını kısa videolar ile paylaşma kararına vardıklarını belirtiyor.

Katılamazsanız bile paylaşacağınız her etkinliğin birilerinin yaşantısını değiştirebileceğini unutmayın!

Emrah Kurum Çevreci Etkinlikler kurucusudur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *