Etkinlikler

Yükleniyor Etkinlikler

« Tüm Etkinlikler

  • Bu etkinlik geçti.

3. Kent Konseyleri Sempozyumu

18 Kasım 2021 - 21 Kasım 2021

Ücretsiz

3-kent-konseyleri-sempozyumu

Türkiye Kent Konseyleri Birliği koordinasyonunda ve Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde 18-20 Kasım 2021 tarihlerinde Balıkesir’de düzenlenecek. Etkinliğin duyuru metni ve detaylı bilgi:

Sempozyum Çağrı Metni

Kent Konseyleri; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentli haklarının korunması, katılım ve iyi yönetişim kavramlarının yerinden yönetim ilkeleriyle ele alınmasını hedefleyen gönüllü ortaklıklardır. Bu ortaklığın hedefi, kentteki karar vericiler, yurttaşlar ve kurumsal paydaşlarla birlikte yaşanabilir ve sürdürülebilir yerleşimlerin ortaya çıkmasıdır.

Günümüzde toplumsal ve yönetsel yapılara ilişkin yapılacak düzenlemelerin, katılımcılık ve iyi yönetişim mekanizmasının işletilmesine dayalı çözümlemelere dayanması gerektiği yaygın bir şekilde kabul görmektedir.  Bu anlamda, içinde yaşadığımız kentsel ve kırsal yerleşimlerin ve metropoliten kentlerin sorunlarına ilişkin tartışmalar içinde kent konseyleri kaçınılmaz bir yer tutmaya başlamıştır. Kuşkusuz kent konseylerinin Belediye Kanunu’nda yerini aldığı 2000’li yılların başlarından bu yana, özellikle de hükümet sistemi ve yerel yönetim kanunlarında gerçekleşen değişiklikler sonrasında kentsel sorunların niteliği, çerçevesi ve kapsamı da değişime uğramış, bu anlamda kent konseylerini yeniden ele alma ihtiyacı her zamankinden daha fazla hissedilmeye başlanmıştır. Mevcut durumda; kent konseylerinin hemşeri hukuku, kentlilik bilinci, kentli hakları, katılım hukuku, kent yönetimi ve karar alma mekanizmalarına katılım, sürdürülebilir kalkınma, kent kimliği, afet yönetimi, göç, çevre ve iklim değişikliği, pandemi ve kriz yönetimi ve demokratik katılımla ilgili pek çok başka konudaki  yeri, misyonu ve  öneminin disiplinler arası bir bakış açışıyla tartışılmasının oluşturacağı değer, Türkiye’nin bu alandaki deneyimine ciddi katkı yapma potansiyeli taşımaktadır.

Üçüncüsü Balıkesir’de düzenlenecek olan Kent Konseyleri Sempozyumu, kent konseylerinin kendi sorunlarını sivil toplum ve akademik dünya ile birlikte ele alma ve çözümleri tartışma iradesi ortaya koyduğu ve birincisi 2011, ikincisi 2015 tarihlerinde düzenlenen bilimsel etkinlikler dizisinin devamı olarak gerçekleştirilecektir. Geçen zaman içinde Türkiye’nin demokratik katılım konusundaki bilgi ve birikiminin kamu yönetimi, yerel yönetimler, sosyoloji, antropoloji, şehir ve bölge planlama, mimarlık ve tasarımın diğer alanları, psikoloji, e-devlet, ekonomi ve daha pek çok disiplinin kesişiminde zengin bir deneyimi ilgilendiren bir alana dahil olduğu düşünülerek sempozyumun disiplinler arası ve uygulayıcı-kuramcı etkileşimini sağlayıcı niteliği olması gerektiği düşünülmektedir.

Bu düşüncelerle, Türkiye Kent Konseyleri Birliği koordinatörlüğünde, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversiteleri ve Balıkesir Kent Konseyi ev sahipliğinde ve Türkiye Belediyeler Birliği, UCLG-MEWA, WALD ve UNDP iş birliği ile Balıkesir’de gerçekleştirilecek olan III. Kent Konseyleri Sempozyumu’nda farklı disiplinlerden bilim insanı ve araştırmacıların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. Sunulacak araştırma, değerlendirme ve görüşler hem kent konseylerinin hem de yerel demokrasinin gelişimine önemli katkılarda bulunacaktır.

Sempozyumun amacına ulaşabilmesi, Üniversitelerin değerli akademisyenlerinin ve araştırmacıların katılımlarıyla mümkün olacaktır. Bu amaçla Sempozyumda sunulmak istenen bildiri önerilerine/poster bildirilere ait 300-400 kelime arasında, amaç, kuramsal çerçeve, yöntem ve bulgular ile anahtar kelimeleri içerecek özetlerin, Sempozyum takvimine uygun olarak, sempozyum web sitesinde yer alan sempozyum kayıt sistemi üzerinden (http://kentkonseylerisempozyumu.com/sayfa/sempozyum-kayit-sistemi.html) göndermeleri gerekmektedir. Sempozyumda belirli odak alanlar belirlenmiş olmakla birlikte gönderilecek bildirilerinin konusu kent konseylerine ilişkin olmak koşuluyla bu alanlarla sınırlı değildir. Daha önceki Sempozyumlarda da olduğu gibi Poster Bildirilerden oluşan bir sergi Sempozyum süresince açık olacaktır.

Kent konseyleri konusundaki birikimlerini paylaşmak isteyecek tüm katılımcıların Sempozyumumuza katılımlarını bekler, saygılar sunarız.

Düzenleme Kurulu

Önemli Tarihler

Bildiri Özet Gönderimi Başlangıç Tarihi 15 Mayıs 2021
Bildiri Özeti Son Teslim Tarihi 15 Eylül 2021
Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi 15 Ekim 2021
Sempozyum Kayıt Son Tarihi 20 Ekim 2021
Program İlan Tarihi 1 Kasım 2021
Sempozyum Tarihi 18-21 Kasım 2021
Tam Metin Teslim Başlangıç Tarihi 21 Kasım 2021
Tam Metin Teslim Son Tarihi 21 Aralık 2021
Sempozyum Bildiri Kitabı (Tam Metinler) 22 Mart 2022

Organizatörler

Türkiye Kent Konseyleri Birliği
Balıkesir Kent Konseyi